jezici

Statut

Statut Udruge "Kršćanski poslovni klub"

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama (″Narodne novine″ broj 74/14 i 70/17), Skupština Udruge Kršćanskog poslovnog kluba iz Zagreba na svojoj je osnivačkoj sjednici dana 13. prosinca 2017. godine donijela je

Statut

I. Opće odredbe

Članak 1.

Ovim statutom Udruge Kršćanski poslovni klub (u nastavku Klub) uređuju se odredbe o nazivu i sjedištu; o zastupanju; o izgledu pečata Kluba; o ciljevima, djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi; o uvjetima i načinu učlanjivanja i prestanku članstva; o pravima, obvezama i odgovornosti članova; te stegovnoj odgovornosti članova, o unutarnjem ustroju, o tijelima Kluba; njihovom sastavu; načinu sazivanja sjednica, uvjetima i načinu izbora i opoziva; ovlastima, načinu odlučivanja, trajanju mandata, te načinu sazivanja Skupštine u slučaju isteka mandata; izboru i opozivu likvidatora; imovini i raspolaganju s mogućom dobiti; načinu stjecanja imovine; prestanku postojanja, te postupku s imovinom u slučaju prestanku postojanja Kluba; o načinu rješavanja sporova i sukoba interesa unutar Kluba.

Članak 2.

Izrazi koji se koriste u ovom Statutu a koji imaju rodno značenje, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednaki način muški i ženski rod.

Članak 3.

Naziv Udruge glasi: Kršćanski poslovni klub, skraćeno KPK.

Sjedište Kluba je u Zagrebu. Odluku o promjeni adrese sjedišta donosi Upravni odbor Kluba.

Članak 4.

Pečat kluba je pravokutnog oblika, s tekstom: KRŠĆANSKI POSLOVNI KLUB.

II. Područje djelovanja Kluba

Članak 5.

Kršćanski poslovni klub djeluje na području Republike Hrvatske, a može djelovati i u drugim zemljama u skladu sa pravnim poretkom dotične zemlje.

Kršćanski poslovni klub je registriran pri Gradskom uredu za opću upravu.

III. Zastupanje Kluba

Članak 6.

Klub zastupa Predsjednik, dva Dopredsjednika i Tajnik Kluba. Skupština može ovlastiti i druge osobe za zastupanje.

IV. Ciljevi i područje djelovanja Kluba

Članak 7.

Ciljevi Kluba su:

 • promicati svijest o važnosti primjene kršćanskih načela u poslovni život
 • potaknuti poslovne subjekte i pojedince na karitativno djelovanje prema bližnjemu kroz neposrednu pomoć onima kojima je ona potrebna
 • razmjena iskustava i dobre prakse, osobito onih koje se temelje na kršćanskim načelima
 • biti podrška svima koji žele zakoračiti u vlastiti ili zajednički poslovni poduhvat temeljen na kršćanskim načelima
 • biti primjer usklađenosti privatnog i poslovnog života te drugima pomagati u realizaciji navedene ravnoteže u privatnoj i poslovnoj praksi
 • umrežavanje članova i razmjena iskustava koji se temelje na kršćanskoj poslovnoj praksi
 • poslovna i duhovna suradnja svih kršćana na zajedničkim projektima
 • podrška i osnivanje kršćanskih vrtića i škola
 • osnivanje kršćanskog poslovnog inkubatora
 • razvoj društvenog poduzetništva
 • osnivanje zaklada Kluba

Ciljevi Kluba se ostvaruju kroz djelovanje timova: edukacijski, molitveni, humanitarni, projektni tim; kao i druge timove koji mogu djelovati u okviru Kluba.

Klub sukladno ciljevima djeluje na području: duhovnosti, socijalnih djelatnosti, međunarodne suradnje, obrazovanja, znanosti i istraživanja.

V. Djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi

Članak 8.

Djelatnosti Udruge kojim će se ostvarivati ciljevi iz članka 7. ovoga Statuta su:

 • organizacija predavanja i različitih radionica, posebice na temu identiteta i utemeljenosti KPK
 • organiziranje predavanja, seminara i javnih tribina radi kontirnuirane edukacije članova o kršćanskim vrijednostima, načinu kršćanskog življenja, financijskoj pismenosti i svim važnim znanjima koje Klub promovira
 • organizacija simpozija i znanstvenih skupova u cilju edukacije
 • suradnja s drugim klubovima, udrugama, vjerskim zajednicama, zadrugama, znanstvenim institucijama, poduzećima, školama, Crkvenim zajednicama te drugim organizacijama koje imaju slične ciljeve koji su navedeni u ovom Statutu
 • organiziranje molitvenih susreta i drugih oblika za promicanje duhovnosti
 • kreiranje i izrada promidžbenih materijala
 • realizacija projekata koji zadovolje kriterije Kluba i usmjereni su na ostvarivanje dodatne vrijednosti
 • izdavaštvo
 • organiziranje putovanja (paket aranžmana i izleta) za svoje članove u trajanju do dva dana, uključujući jedno noćenje, suklasno Zakonu

Gospodarska djelatnost koju udruga može obavljati jest:

 • promidžbene djelatnosti
 • izdavačke djelatnosti
 • održavanje tečajeva, seminara, radionica, konferencija i sličnih manifestacija
 • prodaja svojih proizvoda na malo sukladno Zakonu o trgovini

Svaki ostvareni višak prihoda nad rashodima Kluba koristiti će se u svrhu ostvarivanja ciljeva Kluba i provođenja djelatnosti Kluba.

VI. Način ostvarivanja javnosti djelovanja Kluba

Članak 9.

Djelovanje Kluba je javno. Klub članove o svojem radu izvješćuje na sjednicama Kluba, elektronskom poštom te drugim pogodnim načinima komunikacije poput društvenih mreža, web stranice i slično.

VII. Članstvo i članarina u Klubu

Članak 10.

Redovnim članom Kluba može postati fizička i pravna osoba koja se slaže sa Statutom i ostalim aktima Kluba ako ispuni obrazac za članstvo, prođe intervju, dobije odobrenje Upravnog odbora i uplati minimalno 50 kn članarine (fizička osoba) ili 100 kn (pravna osoba) u roku od 15 dana.

Intervjue potencijalnih članova obavlja Upravni odbor i osobe koje za pojedino područje ili regiju imenuje Upravni odbor te voditelji MKPG (Malih kršćanskih poslovnih grupa). Intervju je obvezan za svaku osobu i u njemu je obvezno sudjelovanje osobe iz navedenih tijela Kluba koja nije preporučila intervjuiranu osobu za članstvo u Klubu.

Članstvo u Klubu može biti redovno, podupiruće i počasno.

Članak 11.

Redovnim članom Kluba može postati svaka fizička ili pravna osoba koja želi aktivno sudjelovati u radu i aktivnostima Kluba. Redovni članovi mogu birati i biti birani u tijela Kluba. Odluku o primitku u redovno članstvo donosi Upravni odbor Kluba.

Podupirajućim članom Kluba može postat svaka fizička ili pravna osoba koja donacijama ili drugim vidovima pomoći materijalno ili duhovno doprinosi radu Kluba.
Odluku o podupirajućem članstvu donosi Upravni odbor na temelju prijedloga člana Kluba.
Podupirajući članovi ne mogu birati i biti birani u tijela Kluba.

Klub može imenovati počasnim članom Kluba osobu koja je značajno doprinijela radu i/ili ugledu Kluba ili u svojem javnom djelovanju promiče vrijednosti Kluba.
Odluku o počasnom članstvu donosi Upravni odbor na temelju pisanog obrazloženog prijedloga člana Kluba.
Počasni članovi ne mogu birati i biti birani u tijela Kluba.

Kandidat za redovnog člana Kluba mora ispuniti prijemni obrazac za članstvo, proći intervju, dobiti odobrenje od Upravnog odbora o prihvaćanju članstva te u roku od 15 dana od dana primitka odobrenja Upravnog odbora o prihvaćanju članstva uplatiti članarinu sukladno odluci Skupštine Kluba. Intervju s kandidatom za redovnog člana Kluba provodi Upravni odbor ili osobe koje za pojedino područje ili regiju imenuje Upravni odbor te voditelj Malih kršćanskih poslovnih grupa (MKPG). Intervju je obvezan za svakog kandidata za redovno članstvo u Klubu. Osoba koja je preporučila kandidata za redovnog člana u Klubu ne sudjeluje u postupku intervjua.

Članak 12.

Popis članova vodi se elektronički i obvezno sadrži podatke o osobnom imenu (nazivu) člana, OIB-u, datumu rođenja, datumu pristupanja udruzi, kategoriji članstva, te datumu prestanka članstva u udruzi.

Popis članova uvijek je dostupan na uvid svim članovima i nadležnim tijelima na njihov zahtjev.

Članak 13.

Skupština kluba određuje godišnji iznos članarine.

VIII. Prava i obaveze i stegovna odgovornost članova

Članak 14.

Članovi Kluba imaju sljedeća prava, obaveze i odgovornosti:

 • sudjelovati u radu Kluba
 • pridržavati se ovog Statuta i drugih općih akata Kluba
 • birati i biti birani u tijela Kluba (redovni članovi)
 • plaćati članarinu
 • biti obavješteni o radu Kluba
 • predlagati i pokretati projekte i inicijative prema unaprijed dogovorenim pravilima
 • predlagati nove članove kluba i upozoravati na nepravilnosti u postupanju pojedinih članova

Članak 15.

Članstvo u Klubu prestaje:

 • neplaćanjem članarine za tekuću godinu do 15. listopada
 • isključivanjem odlukom Upravnog odbora Kluba zbog nepridržavanja odredbi Statuta i drugih akata Kluba, kao i svojim djelovanjem koje šteti ugledu ili interesima Kluba
 • istupanjem iz Kluba na vlastiti zahtjev
 • smrću člana

Odluku o isključenju člana iz Kluba donosi Upravni odbor Kluba. Isključeni član ima pravo u roku od petnaest dana, računajući od dana dostave odluke, podnijeti žalbu Skupštini Kluba.

Skupština Kluba je dužna odlučiti o osnovanosti žalbe u roku 45 dana računajući od dana dostave žalbe. Odluka Skupštine Kluba o isključenju je konačna.

IX. Unutarnji ustroj Kluba - Tijela Kluba

Članak 16.

Kako bi član bio izabran u vodstvo Kluba potrebno je da ima uzoran poslovni i privatni život te poznavanje i iskustvo u materiji za funkciju za koju se bira.

Članak 17.

Klub može imati svoje ustrojstvene oblike (podružnice ili ogranke) na području svog djelovanja, a osnivaju se u suglasnosti s odlukom Upravnog odbora. Ustrojstveni odlici nemaju svojstvo pravne osobe.

Članak 18.

Tijela Kluba su:

 • Skupština
 • Predsjednik
 • Dopredsjednici
 • Upravni odbor
 • Tajnik

1. Skupština

Članak 19.

Skupština je najviše tijelo Kluba, a čine ju poslovno sposobni redoviti članovi Kluba.

Članak 20.

Skupština razmatra pitanja koja su stavljena u nadležnost ovog Statuta te druga pitanja koja predlaže Upravni odbor. Skupština zasjeda redovito i izvanredno, a najmanje dva puta godišnje.

Članak 21.

Redovito zasjedanje Skupštine je dva puta godišnje. Skupštinu saziva Upravni odbor najmanje sedam dana prije održavanja. Odluku o sazivu sadržava dnevni red, vrijeme i mjesto održavanja.

Članak 22.

Izvanredno zasjedanje saziva Upravni odbor na zahtjev najmanje jedne trećine članova Skupštine. Odluka o sazivu Skupštine sadržava dnevni red, vrijeme i mjesto održavanja.

Ako Upravni odbor ne Sazove Skupštinu u roku od trideset dana od primitka zahtjeva, sazvati će je predlagač.

Na izvanrednim zasjedanjima raspravlja se samo o pitanjima koja su stavljen na dnevni red.

Članak 23.

O radu Skupštine se vodi zapisnik, a na Skupštini mogu sudjelovati i mogu biti pozvane druge osobe bez prava glasa.

O svakoj aktivnosti unutar kluba se vodi zapisnik koji je arhiviran na mjestu dostupnom za sve članove.

Članak 24.

Skupština pravovaljano odlučuje kad je nazočno više od 1/2 članova Skupštine.

Na početku Skupštine određuje se način glasovanja. Skupština odlučuje natpolovičnom većinom glasova nazočnih članova.

U iznimnim situacijama Skupština se može održati elektronskim putem o čemu se posebno sastavlja zapisnik.

U slučaju održavanja Skupštine elektronskim putem, elektronskom glasovanju mora pristupiti natpolovična većina članova Skupštine, a odluke se donose većinom danih glasova. Rokovi izjašnjavanja elektronskim putem ne mogu biti kraći od dva dana.

Elektronske Skupštine saziva i prati njihov tijek Predsjednik Kluba.

Članak 25.

U slučaju isteka mandata izabranim tijelima Kluba, Skupštinu može sazvati bilo koji redovni član Kluba koji je upisan u popis članova prije isteka mandata tijelima Kluba, obavijestivši o mjestu, vremenu i dnevnom redu Skupštine.

Članak 26.

Skupština Kluba:

 • usvaja Statut Kluba i njegove izmjene i dopune
 • bira i razrješava predsjednika, dopredsjednike i tajnika
 • bira i razrješava članove Upravnog odbora
 • odlučuje o udruživanju u saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja Kluba
 • usvaja plan rada i financijski plan za slijedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu
 • usvaja godišnje financijsko izvješće
 • odlučuje o promijeni ciljeva i djelatnosti, gospodarskih djelatnosti, prestanku rada i raspodjeli preostale imovine Kluba
 • donosi odluku o statutarnim promjenama
 • imenuje i opoziva likvidatora Kluba
 • odlučuje i o drugim pitanjima za koja Statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela Kluba

2. Predsjednik Kluba

Članak 27.

Predsjednik Kluba bira se između članova Skupštine prema utvrđenim kriterijima. Predsjednik zastupa, predstavlja i potpisuje Klub. Predsjednik zastupa Klub neograničeno u okviru djelatnosti. Osim Predsjednika Klub zastupaju dva Dopredsjednika i Tajnik Kluba. Klub mogu zastupati i druge osobe koje ovlasti Skupština.

Članak 28.

Predsjednik:

 • odgovara za zakonitost rada Kluba
 • vodi poslove sukladno odlukama Skupštine
 • odgovorna je za podnošenje Skupštini prijedloga godišnjeg financijskog izvješća
 • dostavlja zapisnik s redovite sjednice Skupštine nadležnom uredu koji vodi registar Kluba
 • sklapa ugovore i poduzima druge pravne radnje u ime i za račun Kluba
 • obavlja druge poslove u skladu sa zakonom, statutom i aktima Kluba
 • ovlašten je za nadzor pojedinih projekata pokrenutih od strane Kluba
 • ovlašten je za imenovanje novih voditelja pojedinog tima i za pokretanje novih timova

Članak 29.

Klub ima dva dopredsjednika. U slučaju odsutnosti ili spriječenosti, Predsjednika u svim poslovima zamjenjuje jedan od Dopredsjednika.

Članak 30.

Predsjednik i Dopredsjednici Kluba istovremeno su Predsjednik i Dopredsjednici Skupštine i Upravnog odbora.

Članak 31.

Mandat Predsjednika, oba Dopredsjednika i Tajnika Kluba traje dvije godine i iste osobe mogu biti ponovno birane.

3. Upravni odbor

Članak 32.

Upravni odbor čine Predsjednik, Dopredsjednici, Tajnik, predstavnik članova Kluba i 2 predstavnika timova Kluba i on ima sedam članova. Članovi Upravnog odbora biraju se glasanjem na skupštini Kluba.

Članom Upravnog odbora može postati samo osoba koja je prethodno obnašala ulogu voditelja tima ili projekta ili je na drugi način bila aktivna unutar Kluba najmanje 6 mjeseci, najmanje 10 sati mjesečno, u što nisu uključene molitvene aktivnosti i edukacije o temeljnim vrijednostima i postavkama Kluba od kojih je osnova Biblija, 10 Zapovijedi Božjih i Socijalni nauk Crkve ili radna etika bilo koje denominacije te osnovne vrijednosti Kluba (Povelja, Vizija, Misija, Aktivnosti timova, Moto i dr.) koje su važne za razumijevanje postojanja i djelovanja Kluba.

Upravni odbor je izvršno tijelo Skupštine Kluba i za svoj rad odgovara Skupštini.

Predsjednik i Dopredsjednici Kluba su istovremeno Predsjednik i Dopredsjednici Upravnog odbora. Prilikom izbora članova Upravnog odbora mora se voditi računa o zastupljenosti članova iz područja djelovanja Kluba, posebno njenih timova, razmjerno broju članova u timovima.

Kandidat za člana Upravnog odbora kao i za voditelja tima mora minimalno 6 mjeseci aktivno izvršavati ciljeve i djelatnosti Kluba odnosno mjesečno deset sati aktivno izvršavati svoje obveze u što nisu uključene molitvene akcije i edukacije o temeljnim vrijednostima i postavkama Kluba od kojih je osnova Biblija, 10 Zapovijedi Božjih i Socijalni nauk Crkve ili radna etika bilo koje denominacije te osnovnih vrijednosti Kluba (Povelja, Vizija, Misija, Aktivnosti timova, Moto i dr.) a koje su važne za razumijevanje postojanja i djelovanja Kluba. Da bi član bio kandidat za člana Upravnog odbora morao je obnašati funkciju voditelja tima sukladno članku 7. stavku 2. ovog Statuta. U slučaju odsustva voditelja timova u trajanju dužem od mjesec dana voditelj drugog tima koji nije član Upravnog odbora ili zamjenik voditelja tima a koji je član Upravnog odbora mijenja člana Upravnog odbora uz zadovoljavanje uvjeta za člana Upravnog odbora sukladno odredbama ovog članka.

Članak 33.

Mandat Upravnog odbora Kluba traje dvije godine i može se ponoviti.

Članak 34.

Upravni odbor odlučuje na sjednicama.

Sjednice Upravnog odbora održavaju se dva puta godišnje, a saziva ih Predsjednik na zahtjev jedne trećine članova Upravnog odbora. Ako Predsjednik ne sazove sjednicu, sazvat će je predlagač.

Sjednice Upravnog odbora se mogu održavati i češće te elektronskim putem, a posebice radi odluke o primanju novih članova Kluba, redovitog rada pojedinih timova i svake druge odluke koju je važno donjeti u kratkom roku.

Članak 35.

Upravni odbor na svojim sjednicama pravovaljano odlučuje ako je nazočno više od polovice njegovih članova. Upravni odbor odlučuje natpolovičnom većinom glasova nazočnih članova.

Članak 36.

Upravni odbor organizator poslovanja, a posebno skrbi za:

 • priprema i saziva Skupštinu
 • odlučuje o načinu provedbe programa rada koji je utvrđen na Skupštini
 • predlaže Statut, njegove izmjene i dopune, kao i druge opće akte Kluba
 • potvrđuje godišnji obračun Kluba i raspravlja o rezultatima
 • provodi odluke Skupštine
 • odlučuje o pravima i obvezama članova u prvom stupnju
 • osniva komisije, odbore ili sekcije za pojedine oblike aktivnosti Kluba iz redova članstva
 • osigurava nadzor nad materijalno – financijskim poslovanjem Kluba
 • skrbi o uvjetima rada i djelovanja Kluba
 • donosi odluku o osnivanju ustrojstvenih oblika Kluba
 • brine o pravodobnom provođenju odluka i zaključaka Skupštine, Upravnog odbora i drugih tijela Kluba
 • brine o pravodobnoj pripremi izvješća za Skupštinu
 • zadužen je za odobrenje novog člana kluba i odluku o iščlanjenju
 • podnosi izvješće o radu Skupštine Kluba.

4. Tajnik

Članak 37.

Tajnik Kluba je obavlja slijedeće zadatke:

 • skrbi o članskim zahtjevima i obvezama
 • obavlja stručno-administracijske poslove i odgovara za pripremu sjednica tijela Kluba
 • vodi zapisnike i pismohranu Kluba
 • brine o ispunjavanju zakonom, ugovorom ili na drugi način preuzetih obveza Kluba
 • zajedno s Predsjednikom i Dopredsjednicima organizira suradnju Kluba i održava veze s tijelima drugih Klubova, saveza i zajednica
 • pojedine teže stručno administracijske poslove po odobrenju Upravnog odbora može dati na obavljanje specijaliziranim ustanovama ili poduzećima na račun Kluba
 • brine se o obavještavanju članstva i javnosti o radu i djelovanju Kluba
 • obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost odlukom Upravnog odbora
 • brine o novčanom poslovanju, naplati članarine, vođenju financijske dokumentacije te s Predsjednikom Kluba izrađuje prijedlog financijskog plana i financijskog izvješća
 • vodi kronološke izmjene stanja dnevne blagajne
 • podnosi izvješće Upravnom odboru o financijskoj problematici i trenutnom stanju
 • vodi evidenciju i redoslijed dolaznih računa na naplatu
 • vodi evidenciju bankovnih izvoda, plaćenih računa i stanje računa Kluba
 • u suradnji s Predsjednikom i Tajnikom Kluba odlučuje o materijalno-financijskim obvezama Kluba
 • za svoj rad odgovara Upravnom odboru i Skupštini

X. Imovina Kluba, načini njenog stjecanja i raspolaganja mogućom dobiti

Članak 38.

Imovinu Kluba čine novčana sredstva koja je Klub stekla uplatom članarina, dobrovoljnim prilozima i darovima, novčana sredstva koja Klub stekne obavljanjem djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi, financiranjem programa i projekata Kluba iz državnog proračuna i proračuna jedninica lokalne i područne uprave te fondova i / ili inozemnih izvora, kao i druga sredstva stečena zakonom, njezine nepokretne i pokretne stvari, kao i druga imovinska prava.

Članak 39.

Klub može raspolagati svojom imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i obavljanja djelatnosti određenih statutom Kluba u skladu s zakonom.

Članak 40.

Imovinom Kluba upravljaju tijela Kluba na najbolji mogući način radi ostvarivanja ciljeva Kluba. Za svoje obaveze Klub odgovara cjelokupnom svojom imovinom.

Članak 41.

Klub vodi poslovne knjige i sastavlja financijska izvješća prema propisima kojima se uređuje način vođenja računovodstva neprofitnih organizacija.

Članak 42.

Kad u obavljanju svoje djelatnosti Klub ostvari dobit ona se mora koristiti isključivo za obavljanje i unapređenje djelatnosti Kluba, kojima se ostvaruju cijevi Kluba utvrđeni ovim Statutom.

XI. Nadzor Kluba

Članak 43.

Članovi Kluba sami nadziru rad Kluba.

Članak 44.

Ako član Kluba smatra da je Klub povrijedio statut ili drugi opći akt Kluba, ovlašten je na to upozoriti statutom Upravni odbor i tražiti da se nepravilnosti otklone.

Članak 45.

Ako se upozorenje ne razmotri u roku od 30 dana od dana dostavljenog pisanog zahtjeva i po zahtjevu ne postupi, odnosno ako se u tom roku ne sazove nadležno tijelo ili Skupština i nepravilnosti ne otklone u daljnjem roku od 30 dana, član može podnijeti tužbu općinskom sudu, radi zaštite svojih prava propisanih statutom.

XII. Likvidator, prestanak rada Kluba i postupak s imovinom

Članak 46.

Likvidatora udruge imenuje i opoziva Skupština.

Likvidator zastupa udrugu u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje udruge do okončanja postupka likvidacije i brisanja udruge iz registra udruga.

Članak 47.

Klub prestaje s radom na temelju odluke Skupštine o prestanku rada Kluba ili u drugim slučajevima predviđenim zakonom.

Članak 48.

U slučaju prestanka rada Kluba, imovina Kluba će pripasti nekoj udruzi ili ustanovi ili zakladi koje imaju iste ili slične statutarne ciljeve, a o čemu će odlučiti Skupština.

XIII. Prijelazne i završne odredbe

Članak 49.

U slučaju sporova i sukoba interesa unutar Kluba rješavat će ih Upravni odbor u prvom stupnju te Skupština Kluba u drugom stupnju.

Članak 50.

Tumačenje odredaba ovog Statuta u nadležnosti je Skupštine.
Tumačenje drugih akata Kluba daje Predsjednik Kluba.

Članak 51.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja.

U Zagrebu, 13. prosinca 2017.

Predsjednik:
Krešimir Prevendar